Afraid

Afraid of life Afraid of death Afraid of peace Afraid of war Afraid of love Afraid of hate Afraid of lies Afraid of truth Afraid to be fun Afraid to be boring Afraid to smile Afraid to frown Afraid to have sex Afraid to be a virgin Afraid to get high Afraid to be a… Continue reading Afraid